پارامتر preliminary در sqlplus

با رسیدن تعداد پروسسهای در حال استفاده اوراکل، به مقداری که برای پارامتر processes تعیین شده است، امکان ورود به بانک از طریق sqlplus از بین خواهد رفت و هرگونه تلاش برای ورود مجدد، با خطای ORA-00020 مواجه خواهد شد.

sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Sun Jun 3 10:51:11 2018

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle.  All rights reserved.

ORA-00020: maximum number of processes (40) exceeded

برای جلوگیری از رخ دادن این خطا، باید مقدار پارامتر processes را افزیش داد ولی این کار، نیازمند برقراری session جدید می باشد که در وضیعت جاری، امکان پذیر نمی باشد(ora-00020).

بنظر می رسد با از بین بردن(kill) تمامی پروسسهای اجرا شده توسط کاربر اوراکل در سطح سیستم عامل، امکان اتصال به sqlplus امکان پذیر شود پس با دستور زیر، به فعالیت تمامی این پروسسها خاتمه می دهیم:

[root@db ~]# killall -9 -u oracle

با اجرای این دستور، خبری از پروسسهای مربوط به اوراکل نخواهد بود:

[root@db ~]# ps -eaf|grep -v grep |grep ora

[root@db ~]#

در این وضیعت، مجددا دستور sqlplus را اجرا می کنیم:

 sqlplus “/as sysdba”

ORA-00020: maximum number of processes (40) exceeded

همانطور که می بینید، خطای قبلی مجددا قابل رویت می باشد پس برای حل این مسئله، باید راه حل دیگری را برگزید.

یکی از روشهای حل این مسئله، استفاده از عبارت perlm به همراه دستور sqlplus می باشد. با این عبارت، shutdown کردن instance در این وضیعت، امکان پذیر خواهد بود:

sqlplus -prelim “/as sysdba”

SQL> shut abort

ORACLE instance shut down.

حال می توان به روش قبل، مجددا instance را استارت نمود:

sqlplus “/as sysdba”

SQL> startup

ORACLE instance started.

Total System Global Area 3774713856 bytes

Fixed Size                  2258880 bytes

Variable Size             788531264 bytes

Database Buffers         2969567232 bytes

Redo Buffers               14356480 bytes

Database mounted.

Database opened.

نکته: استفاده از این پارامتر، روش دیگری هم دارد:

sqlplus /nolog

SQL> set _prelim on

SQL> conn / as sysdba

Prelim connection established

علاوه بر رفع این خطا، امکان رفع خطای ORA-09925 هم با کمک این پارامتر امکان پذیر می باشد(در صورت عدم ایجاد از مسیر audit file بعد از اجرای دستور startup):

ERROR:

ORA-09925: Unable to create audit trail file

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 9925

ORA-01075: you are currently logged on

sqlplus -prelim “/as sysdba”

SQL> create pfile=’/home/oracle/a.ora’ from spfile;

File created.

دیدگاهتان را بنویسید