پروسس LREG در اوراکل 12c

همانطور که می دانید در نسخه های 10g و 11g، پروسس pmon مسئولیت dynamic registration را بر عهده دارد علاوه بر این وظیفه، این پروسس به عنوان یک background process اجباری، نقشهای بسیار مهم دیگری را هم ایفا می کند که با از بین بردن(kill) آن، instance هم از کار خواهد افتاد.

از اوراکل 12c پروسس مجزایی به نام LREG وظیفه dynamic registration را عهده دار شده است که به تعداد instanceهای موجود در هر سرور/ماشین، این پروسس هم وجود خواهد داشت:

 [root@ol7 ~]#  ps -eaf|grep lreg|grep -v grep

oracle    2814     1  0 Mar03 ?        00:01:40 ora_lreg_usefdb1

grid     10985     1  0 Feb19 ?        00:01:36 asm_lreg_+ASM1

oracle   32137     1  0 Mar03 ?        00:01:09 ora_lreg_orcl1

پروسس LREG هم به عنوان یک background process اجباری، برای ادامه حیات یک instance باید همیشه در حال اجرا باشد و با از بین رفتن این پروسس، instance مربوطه هم از کار خواهد افتاد:

[root@myhost ~]# ps -eaf|grep lreg

oracle   18609     1  0 15:39 ?        00:00:00 ora_lreg_db

root     18937 18548  0 15:39 pts/13   00:00:00 grep lreg

[root@myhost ~]# kill -9 18609

alert log:

Instance Critical Process (pid: 28, ospid: 18609, LREG) died unexpectedly

Instance terminated by PMON, pid = 18519

در ادامه برای بررسی دقیق تر نقش پروسس lreg، فایل تریس مربوط به listener_registration را فعال می کنیم و با مشاهده محتویات این فایل تریس، جزییات بیشتری را از پروسس lreg مشاهده خواهیم کرد.

دستور زیر، فایل تریس مربوطه را ایجاد خواهد کرد:

SQL> alter system set events=‘immediate trace name listener_registration level 3’;

System altered.

بلافاصله بعد از صدور این دستور، فایلهای تریس مربوط به این پروسس، در مسیر زیر ایجاد خواهند شد:

[root@myhost ~]# cd /oracle/diag/rdbms/db/db/trace/

[root@myhost trace]# ll

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 6277 Mar 27 13:52 db_lreg_12874.trc

-rw-r—–. 1 oracle oinstall  895 Mar 27 13:52 db_lreg_12874.trm

در قسمت زیر، بخشی از محتویات این فایل تریس را مشاهده می کنید:

 [root@myhost trace]# less /oracle/diag/rdbms/db/db/trace/db_lreg_12874.trc

Instance name: db

Redo thread mounted by this instance: 1

Oracle process number: 28

Unix process pid: 12874, image: oracle@myhost (LREG)

  Local listeners:

  0 – (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=myhost)(PORT=1521)) pdb 0 dci 0

  Remote listeners:

   Handlers:

    Dedicated

       flg=0x80002002, upd=0x2, srvl=1

       services=db

Active Services:

  0 – db

       flg=0x4, upd=0x2, pdb=0

       goodnes=0, delta=1, pri=0x7f01f38991a8

  1 – dbXDB

       flg=0x5, upd=0x2, pdb=0

       goodnes=0, delta=1, pri=0x7f01f3899148

—————————-

End Registration Information

—————————-

پ.ن: عملیات dynamic registration حدودا یک دقیقه بعد از استارت listener انجام می شود همچنین دستور زیر هم پروسس lreg(در نسخه های قبلی pmon) را مجاب خواهد کرد تا بلافاصله این کار را انجام دهد:

SQL>alter system register;

 

دیدگاهتان را بنویسید