پسورد کاربر sys و پسوردفایل

پرسش: اگر با دستور orapwd پسوردفایل جدیدی ایجاد شود(همراه با پسوردی جدید برای کاربر sys) ، اطلاعات مربوط به پسورد کاربر sys در جداول data dictionary هم تغییر خواهد کرد؟

پاسخ: خیر، ایجاد و یا تغییر رمز sys در پسورد فایل، تغییری را در رمز کاربر sys در جداول data dictionary نخواهد گذاشت همچنین برای اتصال از راه دور(tns و sysdba) به بانک اطلاعاتی، ملاک همان پسوردفایل خواهد بود. مثال زیر را ببینید.

SQL> select PASSWORD from user$ where NAME=’SYS’;
5A73E10345A07FC5

[[email protected] ~]$orapwd file=’/oracle/12c/dbs/orapwusefdb’ password=test_1234 force=y

SQL> select PASSWORD from user$ where NAME=’SYS’;
5A73E10345A07FC5

البته با تغییر پسورد sys با کمک دستور alter user، پسورد جدید در پسوردفایل اعمال خواهد شد.

SQL> alter user sys identified by a;
User altered.

[[email protected] ~]$ sqlplus “sys/[email protected] as sysdba”
SQL>

دیدگاهتان را بنویسید