یافتن دیسک از برچسب

در محیط ASM زمانی که دیسکی را label می زنیم، به راحتی می توانیم لیست labelها را ببینیم:

[root@localhost ~]# oracleasm listdisks

ASM1

ASM2

سوال: ASM1 دقیقا به کدام دیسک اشاره دارد؟ برای تشخیص آن می توانیم از روش زیر استفاده کنیم:

[root@localhost ~]# oracleasm querydisk -d ASM1

Disk “ASM1” is a valid ASM disk on device [22, 65]

حال باید device 22,65 را پیدا کنیم:

[root@localhost ~]# ls -l /dev/* | grep 22, | grep 65

brw-rw—-  1 root disk    22,  65 Dec 10 14:31 /dev/hdd1

دیدگاهتان را بنویسید