data pump و RAC

در محیط RAC، این امکان وجود دارد تا از چند instance برای اجرای data pump بهره گرفته شود. برای این کار باید شرایط زیر رعایت شود:

  1. دایرکتوری که فایل دامپ قرار است در آنجا قرار گیرد، در فضای مشترک بین نودها ایجاد شود.
  2. پارامتر cluster به y و پارامتر parallel به مقداری بیشتر از یک تنظیم شود.
  3. Logها در مسیر local مربوط به نودها ایجاد شوند.

برای این کار، ابتدا پوشه را در فضای مشترک ایجاد می کنیم.

SQL> create directory usef as ‘+DATA01’;

Directory created.

دستور زیر همه نکات مذکور را رعایت می کند و علاوه بر آن، با اضافه کردن %U به انتهای dumpfile، می توانیم تکثری در تعداد فایلهای دامپ ایجاد کنیم.

[[email protected] ~]$ expdp usef schemas=usef directory=usef parallel=2 cluster=y logfile=data_pump_dir:expusef.log dumpfile=’usef%U.dmp’

Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01”:  usef/******** schemas=usef directory=usef parallel=2 cluster=y logfile=data_pump_dir:expusef.log dumpfile=usef%U.dmp

Estimate in progress using BLOCKS method…

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Total estimation using BLOCKS method: 64 KB

Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER

همانطور که دستور زیر نشان می دهد، در حین اجرای دستور بالا، نود دوم هم پروسسی را برای data pump استارت کرده است.

SQL> select inst_id, session_type from dba_datapump_sessions;

   INST_ID SESSION_TYPE

———- ————–

         1 DBMS_DATAPUMP

دیدگاهتان را بنویسید