Enable_Parallel_Dml

تا قبل از اوراکل 12c، برای اجرای همروند دستورات dmlای، باید در سطح session همروندی فعال می شد و عدم فعالسازی همروندی در این سطح، سبب می شد تا استفاده از hint در دستور dmlای، اثرگذار نباشد.

enable_parallel_dml نام هینتی است که از اوراکل 12c امکان اجرای همروند را (بدون هرگونه فعالسازی همروندی در سطح session) ممکن می سازد.

جدول زیر مقایسه ای بین روشهای مختلف اجرای یک دستور dmlای را نشان میدهد:

statement Elapsed
1 insert into tbl2  select * from orig ; 00:00:44.46
2 insert /*+ parallel(8) */ into tbl2  select /*+ parallel(8) */ * from orig ; 00:00:43.56
3 alter session force parallel dml parallel 8;

insert into tbl2  select * from orig ;

00:00:05.70
4 insert /*+ enable_parallel_dml parallel(8) */ into tbl2  select /*+ parallel(8) */ * from orig ; 00:00:05.39

 

همچنین برای غیرفعال کردن همروندی برای یک دستور dmlای خاص، می توان از هینت DISABLE_PARALLEL_DML استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید