Substitution Variableهای جدید برای expdp/impdp

در زمان تهیه دامپ به صورت همروند، خروجی دامپ در فایلهای متعددی قرار خواهد گرفت که در نسخه های قبل از 12cR2، اسامی هر کدام از این فایلها با کمک متغیر %U و با یک شماره از هم متمایز می شد به عبارت دیگر، ایجاد دامپ همروند تنها از طریق این Substitution Variable قابل انجام بود:

 expdp ’sys/sy AS SYSDBA’  directory=dr dumpfile=dump_%U.dmp schemas=usef parallel=4

 Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Sun Apr 15 16:33:35 2018

Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

/u01/oracle/dump_01.dmp

/u01/oracle/dump_02.dmp

/u01/oracle/dump_03.dmp

در نسخه 12cR2، علاوه بر U%، ه Substitution Variableهای جدیدی هم ارائه شده اند که تنوع بیشتری را در نام گذاری این دامپ فایلها ممکن خواهند ساخت. در قسمت زیر لیست این Substitution Variable را مشاهده خواهید کرد:

%d, %D : The current day of the month in DD format.

%m, %M : The current month in MM format.

%y, %Y : The current year in YYYY format.

%t, %T : The current date in YYYYMMDD format.

در مثال زیر به صورت همروند و با کمک 4 سرور پروسس، از یوزر usef دامپی تهیه خواهد شد البته با کمک %T و %U:

expdp ’sys/sy AS SYSDBA’ directory=dr dumpfile=dump_%U_%T.dmp schemas=usef parallel=4

 Export: Release 12.2.0.1.0 – Production on Sun Apr 15 17:03:12 2018

Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

/home/oracle/dump_01_20180415.dmp

/home/oracle/dump_02_20180415.dmp

/home/oracle/dump_03_20180415.dmp

/home/oracle/dump_04_20180415.dmp

برای برگرداندن این dumpfile می توان از دستور زیر استفاده کرد:

impdp ’sys/sy AS SYSDBA’ directory=dr dumpfile=dump_%U_20180415.dmp schemas=usef  

Import: Release 12.2.0.1.0 – Production on Sun Apr 15 17:09:50 2018

. . imported “USEF”.”TBL97″ 20.53 KB       8 rows

Job “SYS”.”SYS_IMPORT_SCHEMA_01″ successfully completed

دیدگاهتان را بنویسید