آشنایی با انواع داده Data Type در PHP


آموزش انواع داده ای Data Tyes در PHP :

متغیرها در زبان php، همانند سایر زبان های برنامه نویسی دیگر، دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. لیست زیر انواع داده ای مختلف زبان PHP را نشان داده است :

 • متغیر متنی یا string
 • متغییر عددی معمولی یا integer
 • متغیر عددی اعشاری یا Float که به آن double هم می گویند
 • متغیر درست یا غلط یا Boolean
 • متغیر آرایه ای یا Array
 • متغیر شی گونه یا object
 • متغیر تهی یا Null
 • متعیر ارجاع به آدرس یا Resource

آشنایی با متغیر متنی String در PHP :

یک متغیر متنی یا String، عبارت است از مجموعه از کاراکترهای حرفی پشت سر هم مثل عبارت “Hello World!”.
متغیرهای متنی String بایستی درون یک جفت یا ” ” تعریف شوند. همانند کد مثال زیر :

";  echo $y; ?>       

آشنایی با متغیرعددی Integer در PHP :

یک متغیر عددی ساده یا integer، عددی غیر اعشاری در محدوده 2.147.648- تا 2.147.647 است. در تعیین متغیرهای عددی integer بایستی نکات زیر را رعایت نمایید :

 • یک متغیر عددی integer حداقل بایستی دارای یک رقم عددی باشد.
 • متغیرهای عددی integer نمی توانند اعشار داشته باشند.
 • یک متغیر عددی integer می تواند مثبت یا منفی باشد.

در مثال عملی زیر، متغیر x یک integer است. تابع var_dump() هم مقدار و هم نوع متغیر را بر می گرداند :

       

آشنایی با متغیر اعشاری یا Float در PHP :

یک متغیر اعشاری یا float شامل یک بخش عددی به همراه یک قسمت اعشاری یا نمایی (کسری) می باشد. در کد مثال زیر، متغیر x به عنوان یک متغیر اعشاری float تعریف و مقداردهی شده است. سپس به کمک تابع var_dump()، نوع و مقدار متغیر را در خروجی نشان داده ایم :

       

آشنایی با متغیر درست یا غلط Boolean در PHP :

یک متغیر Boolean می تواند مقدار درست true یا غلط false را داشته باشد، همانند کد مثال زیر :

$x = true; $y = false;       

متغیرهای Boolean معمولا در عبارت های شرطی مورد استفاده قرار می گیرند. در درس های آینده به آموزش نحوه کار با دستورات شرطی خواهیم پرداخت.

آشنایی با متغیر آرایه یا Array در PHP :

یک آرایه یا Array، مجموعه ای از دو یا چند متغیر هم نوع است که درون یک متغیر واحد تعریف می شوند.
در کد مثال عملی زیر، نحوه تعریف و مقداردهی متغیر آرایه $Car را نشان داده و سپس به وسیله تابع var_dump()، مقدار و نوع آن را در خروجی چاپ کرده ایم :

       

در یک درس، به تشریح کامل نحوه کار با متغیرهای آرایه خواهیم پرداخت.

آشنایی با متغیر شی object در PHP :

یک متغیر شی یا object، نوع داده ای است که هم مقدار داده متغیر و هم اطلاعات لازم جهت پردازش داده های آن را نگهداری می کند.
در زبان PHP، جهت استفاده از متغیر شی یا object بایستی آن را کامل و صریح تعریف نمود. برای این منظور ما ابتدا بایستی یک کلاس class برای شی تعریف کنیم. یک کلاس با واژه کلیدی calss تعیین شده و ساختاری است که می تواند خواص (properties) و متدهای (methods) مربوط به متغیر object را در خود نگهداری کند.
مثال عملی زیر، نحوه تعریف کلاس Car و سپس ایجاد یک متغیر یا object از روی آن کلاس به نام $herbie را نشان می دهد. پس از تعریف متغیر شی، می توان از آن در سطح کد برنامه استفاده کرد :

model = "VW";   } }   // ایجاد یک شی  $herbie = new Car();   // نمایش خواص شی  echo $herbie->model; ?>       

در درس آموزش شی یا object به بررسی کامل نحوه کار با اشیا در PHP خواهیم پرداخت.

آشنایی با متغیر تهی یا Null در PHP :

نوع داده ای Null یک متغیر خاصی است که فقط می تواند یک مقدار داشته باشد، خالی، تهی یا Null.
یک متغیر از نوع داده ای Null، متغیری است که مقداری به آن نسبت داده نشده است.

راهنمایی :

اگر یک متغیر را بدون مقدار تعریف کنید، به صورت خودکار از نوع Null تعیین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید