آموزش اعتبارسنجی ایمیل و URL در PHP


آموزش اعتبارسنجی ایمیل و آدرس URL در فرم های PHP :

دراین درس قصد داریم تا نحوه اعتبارسنجی مقادیر وارد شده توسط کاربر در کنترل های متن Name، Email وآدرس URL را آموزش دهیم.

آموزش اعتبارسنجی مقدار Name در فرم PHP :

کد زیر، یک روش ساده جهت چک کردن این که آیا مقدار وارد شده برای Name فقط حاوی حروف (letters) و فاصله خالی (whitespace) است یا خیر را نشان می دهد. اگر مقدار وارد شده درست نباشد، یک پیام خطا در متغیر خطا مربوط به کادر متن ذخیره می شود :

 $name = test_input($_POST["name"]); if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {  $nameErr = "Only letters and white space allowed";  }       
نکته:

تابع Prey_match() مقدار متن وارد شده را با الگوی تعیین شده برای آن مقایسه کرده واگر pattern یا الگو رعایت شده باشد، مقدار true و در غیراین صورت مقدار false را بر می گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید