آموزش تابع array diff uassoc در PHP


آموزش تابع array_diff_uassoc() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_diff_uassoc ( $array1, $array2 [, $array3..., callback $key_compare_func] );

شرح کاربرد تابع array_diff_uassoc()

آرایه ی اول را با آرایه ی دوم مقایسه کرده و اختلاف بین دو را برمی گرداند. برخلاف تابع array_diff()، این تابع کلیدهای دو آرایه را با هم مقایسه کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه ی که کلید المان های آن با دو یا چند آرایه ی دیگر مقایسه می شود.

2array2(الزامی)
آرایه ای کلید المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
آرایه ای کلیدهای آن با کلید المان های آرایه اول مقایسه می شود.

4key_compare_func(الزامی)
یک تابع بازفراخوان و تعریف شده توسط کاربر که مقایسه کلیدهای دو یا چند آرایه با استفاده از آن انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *