آموزش تابع array diff uassoc در PHP


آموزش تابع array_diff_uassoc() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_diff_uassoc ( $array1, $array2 [, $array3..., callback $key_compare_func] );

شرح کاربرد تابع array_diff_uassoc()

آرایه ی اول را با آرایه ی دوم مقایسه کرده و اختلاف بین دو را برمی گرداند. برخلاف تابع array_diff()، این تابع کلیدهای دو آرایه را با هم مقایسه کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه ی که کلید المان های آن با دو یا چند آرایه ی دیگر مقایسه می شود.

2array2(الزامی)
آرایه ای کلید المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
آرایه ای کلیدهای آن با کلید المان های آرایه اول مقایسه می شود.

4key_compare_func(الزامی)
یک تابع بازفراخوان و تعریف شده توسط کاربر که مقایسه کلیدهای دو یا چند آرایه با استفاده از آن انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید