آموزش جاوا اسکریپت JavaScript قسمت دوم

در جلسه قبل یکی از روشهای قرار دادن کدها درون یک فایل html را بررسی کردیم، به این شکل که یک تگ <script>  درون فایل قرار دادیم و کدهای js را درون آن نوشتیم.

روش دوم نوشتن کدها درون یک فایل خارجی با فرمت js است که آن را در صفحه html فراخوانی میکنیم؛ بدین صورت:

 <scripttype="text/javascript" src="script.js"></script>

برای نشان دادن آدرس فایلjsمی بایست از آدرس دهی نسبی استفاده کرد، بدین معنی که مکان این فایل در قسمتsrc نسبت به فایل html ای که آن را فراخوانی می کندقرار داده می شود.

دومین متدی که آموزش میدهیم متد prompt است؛ این متد مربوط به شئ window است که ضمن صدور پیام، مقداری را از ورودی میخواند. روش کاربرد این متد به صورت زیر است:

 prompt("message", "default");

پیامی است که برای کاربر چاپ میشه تا مقداری را وارد کند، و default مقدار اولیه ای را مشخص می کند که هنگام دریافت اطلاعات در کادر ورودی قرار میگیرد.

برای دریافت مقدار وارد شده درون prompt به روش زیر می توان عمل کرد:

 var entry = prompt("Enter a lanuage: ", "Javascript");

متد بعد متد confirm است. این متد نیز مربوط به شئ window است و برای گرفتن تایید از کاربر استفاده می شود و به شکل زیر استفاده می شود.

 confirm("Press a button!");

با اجرای این متد یک پیام به همراه دو دکمه ok و cancel نمایش داده می شود و خروجی این متد bool (trueیا false)است، true در هنگام کلیک بر روی دکمه ok و false به هنگام کلیک بر روی دکمهcancel.  

 if(confirm("Press a button!"))   alert("ok"); else   alert("cancel"); 

همانطور که گفتیم این متد برای تایید گرفتن از کاربر به کار می رود برای مثال: حذف یک رکورد (آیا از حذف این رکورد مطمئنید؟).

 if(confirm("Do you realy want to delete!"))   //some code for delete else   return; 

خب گفتیم که این متدها مربوط به شئ window هستند اما عنوانی از این شئ در کدهامون ذکر نشده، این بدین علت است که شئ window شئ جاری در کدهای جاوا اسکریپتی است که به صورت مستقیم در صفحه html یا فایل js ما آمده است، و نوشتن و عدم نوشتن آن تفاوتی حاصل نمی کند. پس یعنی کدهای زیر با هم برابرند.

 alert("message"); window.alert("message"); this.alert("message"); 

دیدگاهتان را بنویسید