آموزش حذف اطلاعات (دستور Delete) در MySQL


آموزش حذف اطلاعات (Data Delete) در MySQL :

از دستور DELETE در SQL برای حذف اطلاعات یک یا چند رکورد از جدول پایگاه داده استفاده می شود. شکل کلی استفاده از دستور DELETE به صورت زیر است :

  DELETE FROM table_name  WHERE some_column = some_value  
نکته مهم :

به کاربرد عبارت WERE در دستور فوق دقت کنید !
عبارت WHERE در دستور فوق تعیین می کند چه رکورد یا رکوردهایی بایستی حذف شوند. اگر در دستور DELETE از عبارت WHERE استفاده نکنید، کلیه اطلاعات جدول مورد نظر حذف خواهد شد.

عنوان جدول

idfirstnamelastnameemailreg_date

1JohnDoejohn@example.com2014-10-22 14:26:15

2MaryMoemary@example.com2014-10-23 10:22:30

3JulieDooleyjulie@example.com 2014-10-26 10:48:23عنوان جدول

idfirstnamelastnameemailreg_date

1JohnDoejohn@example.com2014-10-22 14:26:15

2MaryMoemary@example.com2014-10-23 10:22:30

دیدگاهتان را بنویسید