آموزش مرتب سازی آرایه ها (Sorting Array) در PHP


آموزش مرتب سازی آرایه ها در PHP :

المنت های یک آرایه را می توان بر حسب حروف الفبا یا اعداد، به ترتیب نزولی یا صعودی مرتب کرد.
در این درس قصد داریم تا نحوه کار با توابع مرتب کننده اعضای آرایه ها در PHP را به شما آموزش دهیم، این تابع ها عبارتند از :

 • Sort() : تابع Sort()، اعضای آرایه را به ترتیب صعودی مرتب می کند.
 • rsort() : تابع rsort()، اعضای آرایه را به ترتیب نزولی مرتب می کند.
 • asort() : تابع assort()، آرایه های رابطه ای (associative arrays) را در جهت صعودی بر حسب مقدار یا value آن ها مرتب می کند.
 • ksort () : تابع ksort()، آرایه های رابطه ای یا associative arrays را در جهت صعودی بر حسب مقدار کلید یا key آن ها مرتب می کند.
 • arsort () : تابع arsort()، آرایه های رابطه ای را در جهت نزولی بر حسب مقدار یا value آن ها مرتب می کند.
 • krsort () : تابع krsort()، آرایه های رابطه ای را در جهت نزولی و بر حسب مقدار کلید یا key آن ها مرتب می کند.

آموزش کار با تابع sort() در PHP :

در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه $Cars را به وسیله تابع sort() بر حسب حروف الفبا و در جهت صعودی مرتب کرده ایم :

        

مثال عملی 2 :

در کد مثال عملی زیر نیز، اعضای آرایه $numbers را بر حسب عدد در جهت صعودی مرتب کرده ایم :

        

آموزش کار با تابع rsort() در PHP :

مثال عملی :

در مثال زیر با استفاده از تابع rsort()، اعضای آرایه $Cars را بر حسب حروف الفبا و به صورت نزولی مرتب کرده ایم :

         

مثال 2 :

در کد مثال عملی زیر نیز با استفاده از تابع rsort()، اعضای آرایه $cars را بر حسب اعداد و به صورت نزولی یا decending مرتب کرده ایم :

         

آموزش کار با تابع asort() در PHP :

همانطور که در مقدمه هم اشاره کردیم، تابع assort اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب مقدار یا value آن ها به صورت صعودی مرتب می کند.
در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه رابطه ای $age را با استفاده از تابع assort() به صورت صعودی و بر حسب مقدار یا value آن ها مرتب کرده ایم :

 "35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");  asort($age); ?>       

آموزش کار با تابع ksort() در PHP :

تابع ksort()، اعضای یک آرایه رابطه ای یا associative array را بر حسب مقدار کلید key آن ها به صورت صعودی مرتب می کند. در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه رابطه ای $age را بر حسب مقدار کلید یا key آن ها به صورت صعودی مرتب کرده ایم :

 "35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");  ksort($age); ?>       

آموزش کار با تابع arsort() در PHP :

تابع assort()، اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب مقدار یا value آن ها به صورت نزولی مرتب می کند. در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه $age را با استفاده از تابع arsort() و بر حسب مقدار یا value آن ها به صورت نزولی مرتب کرده ایم :

 "35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");  arsort($age); ?>       

آموزش کار با تابع krsort() در PHP :

تابع krsort() می تواند اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب کلید یا age آن ها به صورت نزولی مرتب کند. در کد مثال زیر، اعضای آرایه $age را با استفاده از تابع jrsort() و به صورت نزولی بر حسب مقدار کلید یا key آن ها مرتب کرده ایم :

  "35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");  krsort($age); ?>       

دیدگاهتان را بنویسید