آموزش چاپ خروجی در زبان PHP


آموزش چاپ خروجی با دستورات echo و print در PHP :

در زبان PHP ، دو راه اصلی برای چاپ مقدار در خروجی و نمایش به کاربر وجود دارد : دستورات Print و echo.
در مثال های این درس، از توابع echo و Print برای چاپ خروجی بر روی صفحه استفاده خواهیم کرد.
تابع های echo و print تقریبا عملکرد یکسانی داشته و از هر دو برای چاپ و نمایش خروجی بر روی صفحه استفاده می شود.
تفاوت اندکی بین توابع echo و Print به صورت زیر وجود دارد :
تابع echo دارای مقدار برگشتی یا return value نیست، در حالی که تابع print عدد 1 را به عنوان خروجی بر می گرداند که آن را می توان در سایر دستورات استفاده کرد. از طرف دیگر تابع echo می تواند یک یا چند پارامتر را به عنوان ورودی دریافت کند (گرچه در عمل استفاده از آن بسیار کم است) ولی تابع Print نمی تواند پارامتر ورودی داشته باشد. در نهایت تابع echo در هنگام اجرا، کمی سریع تر از تابع Print است.

آموزش کار با دستور echo در PHP :

دستور echo را هم با پرانتز و هم بدون پرانتز می توان به کار برد. به صورت echo یا echo().
مثال نمایش متن : در کد مثال زیر، نحوه نمایش متن یا Text به وسیله دستور echo را نشان داده ایم. توجه داشته باشید که متن مورد نظر، می تواند حاوی تگ های HTML نیز باشد :

PHP is Fun!";    echo "Hello world!
"; echo "I'm about to learn PHP!
"; echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters."; ?>

مثال نمایش متغیرها Variables : در مثال عملی زیر، نحوه نمایش متن (Text) به همراه متغیر variable را با استفاده از دستور echo نشان داده ایم :

$txt1";    echo "Study PHP at $txt2
"; echo $x + $y; ?>

آموزش کار با دستور Print در PHP :

دستور Print را نیز هم می توان با پرانتز یا بدون پرانتز به کار برد. به صورت Print یا Print().
مثال نمایش متن : کد زیر نحوه نمایش متن (Text) در خروجی را به وسیله دستور print نشان می دهد. توجه داشته باشید که متن می تواند شامل تگ های HTML نیز باشد :

PHP is Fun!";    print "Hello world!
"; print "I'm about to learn PHP!"; ?>

مثال نمایش متغیر : کد زیر نحوه نمایش مقدار متغیرها variables به وسیله دستور Print را در خروجی نشان می دهد :

$txt1";    print "Study PHP at $txt2
"; print $x + $y; ?>

دیدگاهتان را بنویسید