آموزش کار با تابع array در PHP


آموزش کار با تابع ()array در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (array()) / سینتکس

array(key1 => value1, key2 => value2...)

شرح کاربرد تابع array()

این تابع پارامترهای ورودی را در قالب یک آرایه گنجانده و آن آرایه را در خروجی برمی گرداند. می توان با استفاده از عملگر => به پارامترهای ارسال شده به تابع، اندیس تخصیص داد.

پارامترهای ارسالی به تابع

Sr.Noپارامتر مربوطه و شرح آن

1key(Optional)
این پارامتر اختیاری بوده و کلید المان را در آرایه ی متناظر، از نوع عددی یا رشته ای مشخص می نماید. در صورتی که توسعه دهنده این پارامتر را مشخص نکند، به صورت پیش فرض یک کلید از جنس عدد صحیح که از 0 آغاز می شود، به هر یک از المان های آرایه تخصیص داده می شود.

2value(Required)
این پارامتر الزامی بوده و مقدار المان را در آرایه ی جاری مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید