آموزش کار با تابع array change در PHP


آموزش کار با تابع()array_change_key_case در PHP

دستور استفاده از تابع و سینتکس

array array_change_key_case ( array $input [, int $case] )

شرح کاربرد تابع ()array_change_key_case

یک آرایه برمی گرداند در حالی که کلیدهای هر یک از المان های آن را از حروف بزرگ به کوچک یا کوچک به بزرگ تبدیل کرده است. اندیس های شماره گذاری شده همان طور که هستند باقی می مانند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر و شرح کاربرد آن

1input
آرایه ای که به عنوان ورودی پاس داده شده و عملیات مزبور بر روی آن اجرا می شود.

2case
یکی از دو مقدار CASE_UPPER یا (پیش فرض) CASE_LOWER

دیدگاهتان را بنویسید