آموزش کار با تابع array chunk در PHP


آموزش کار با تابع ()array_chunk در PHP

دستور استفاده از تابع

array array_chunk ( array $input, int $size [, bool $preserve_keys] );

شرح کاربرد تابع array_chunk()

این تابع یک آرایه را بر اساس مقدار پارامتر ورودی size به آرایه های کوچکتر تقسیم می کند. آخرین تکه ی آرایه ممکن است دارای المان های کمتری نسبت به مقدار پارامتر size باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع array_chunk()

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1input
آرایه ای که به عنوان آرگومان به تابع ارسال شده و عملیات مورد نظر بر روی آن انجام می شود.

2size
اندازه هر آرایه ی مستقل

3preserve_keys
.چنانچه بر روی TRUE تنظیم شود، کلیدهای پارامترها تغییر نمی کنند. مقدار پیش فرض این پارامتر بر روی FALSE تنظیم می شود که المان های آرایه های تودرتو (آرایه های تکه تکه شده) را به صورت عددی مجدد از اول اندیس گذاری می کند.

دیدگاهتان را بنویسید