آموزش کار با تابع array combine در PHP


آموزش کار با تابع ()array_combine در PHP

نحوه ی استفاده از تابع و سینتکس آن

array array_combine ( array $keys, array $values );

شرح کاربرد تابع array_combine()

این تابع دو پارامتر ورودی می گیرد که اولی آرایه ای از کلیدها و دومی آرایه از مقادیر است. خروجی این تابع یک آرایه می باشد که کلیدهای آن از آرایه ی اول و مقادیر متناظر آن از آرایه ی دوم گرفته می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1keys
آرایه ای که کلیدهای آرایه ی جدید از آن انتخاب می شود.

2Values
آرایه ای از مقادیر که مقدار آرایه ی جدید از آن انتخاب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید