آموزش کار با تابع array count values در PHP


آموزش کار با تابع ()array_count_values در PHP

نحوه ی استفاده از تابع

array array_count_values ( array $input );

شرح کاربرد تابع array_count_values()

این تابع مقادیر آرایه ی ورودی را به عنوان کلید و تعداد دفعات تکرار هر المان در آرایه ی ورودی را مقدار آن المان در آرایه ی جدید قرار می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1input
آرایه ای از مقادیر که تعداد المان های موجود در آن شمرده می شوند..

دیدگاهتان را بنویسید