آموزش کار با تابع array diff در PHP


آموزش کار با تابع ()array_diff در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_diff ( array $array1, array $array2 [, array $array3 ...] );

شرح کاربرد تابع array_diff()

پارامتر array1 را با array2 مقایسه کرده و اختلاف بین دو را بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه اول پارامتری است که آرایه های بعدی (پارامترهای بعدی) با آن مقایسه می شوند.

2array2(الزامی)
دومین پارامتر که آرایه ی اول با آن مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
پارامتر سوم اختیاری بوده و مانند پارامتر دوم با المان های آرایه ی اول مقایسه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید