آموزش کار با تابع array diff key در PHP


آموزش کار با تابع array_diff_key() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_diff_key ( array $array1, array $array2 [, array $...] );

شرح کاربرد تابع array_diff_key()

این تابع پارامتر ورودی اول (متغیری از جنس آرایه array1) را با دو پارامتر دوم مقایسه کرده و اختلاف بین آن ها را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
پارامتر ورودی اول که یک متغیر از نوع آرایه بوده و کلیدهای آن با کلیدهای ارایه ی دو یا سوم مورد مقایسه قرار می گیرد.

2array2(الزامی)
پارامتر دوم آرایه ای است که کلیدهای آن با کلید المان های آرایه اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
آرایه ای ورودی که با آرایه ی اول مقایسه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید