آموزش کار با تابع array diff ukey در PHP


آموزش کار با تابع array_fill() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_fill ( int $start_index, int $num, mixed $value );

شرح کاربرد تابع array_fill()

تابع array_fill() یک آرایه را با مقادیر مورد نظر پر می کند. این تابع همان طور که از اسم آن پیداست، یک آرایه را با تعداد المان های مشخص شده در پارامتر دوم ($num) و مقادیر مربوطه که توسط پارامتر سوم ($start_index) مشخص می شود، از اندیس ذکر شده در پارامتر اول پر می نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1start_index
اولین اندیس آرایه ی بازگشتی را مشخص می کند.

2num
تعداد المان هایی که باید در آرایه مورد نظر درج شوند.

3value
مقداری که المان های آرایه با آن پر می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید