آموزش کار با تابع array filter در PHP


آموزش کار با تابع array_filter() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_fill_keys ( array $keys, mixed $value );

شرح کاربرد تابع array_filter()

این تابع داخل آرایه ای که به عنوان آرگومان به آن ارسال شده چرخیده و هر یک از المان های عضو آن را به تابع بازفراخوان که به عنوان آرگومان دوم به آن ارسال شده پاس می دهد. به عبارت دیگر المان های آرایه ی ورودی را با ارسال به تابع (پارامتر دوم) فیلتر می نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1input
آرایه ای که به عنوان ورودی به تابع ارسال شده و المان های آن جهت بررسی به تابع callback پاس داده می شود.

2callback
تابع بازفراخوان یا callback که المان های پارامتر اول را بررسی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید