آموزش کار با تابع array filter در PHP


آموزش کار با تابع array_filter() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_fill_keys ( array $keys, mixed $value );

شرح کاربرد تابع array_filter()

این تابع داخل آرایه ای که به عنوان آرگومان به آن ارسال شده چرخیده و هر یک از المان های عضو آن را به تابع بازفراخوان که به عنوان آرگومان دوم به آن ارسال شده پاس می دهد. به عبارت دیگر المان های آرایه ی ورودی را با ارسال به تابع (پارامتر دوم) فیلتر می نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1input
آرایه ای که به عنوان ورودی به تابع ارسال شده و المان های آن جهت بررسی به تابع callback پاس داده می شود.

2callback
تابع بازفراخوان یا callback که المان های پارامتر اول را بررسی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *