آموزش کار با تابع array intersect assoc در PHP


آموزش کار با تابع array_intersect_key() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_intersect_key ( array $array1, array $array2 [, array $array3 ...] );

شرح کاربرد تابع array_intersect_assoc()

array_intersect_key() چند آرایه ی ورودی می گیرد و المان های آن ها را بر اساس کلید بایکدیگر مقایسه می کنند. سپس تمامی مقادیر المان های آرایه ی 1 (متغیر $array1) را که از نظر کلید با المان های دو آرایه ی دیگر منطبق هستند، به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
این پارامتر متغیری از جنس آرایه است که بر اساس کلید با المان های دو آرایه ی دیگر مقایسه می شود.

2array2(الزامی)
این پارامتر نیز آرایه ای است که بر اساس کلید، المان های آن با المان های آرایه اول مقایسه می شود.

3array3(غیرالزامی)
این پارامتر نیز آرایه ی دیگر است که المان های آن بر اساس کلید با المان های آرایه ی اول مقایسه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید