آموزش کار با تابع array intersect uassoc در PHP


آموزش کار با تابع array_intersect_uassoc() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_intersect_uassoc($array1, $array2 [, $array3 ..., callback $key_compare_func] );

شرح کاربرد تابع array_intersect_uassoc()

تابع array_intersect_uassoc() مقادیر و کلیدهای چند آرایه ی متناظر را بایکدیگر مقایسه کرده و مقادیر آرایه 1 که در دیگر آرایه ها موجود است را در قالب یک آرایه ی جدید به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
این پارامتر یک آرایه است که المان های آن با دو یا چند آرایه ی دیگر مقایسه می شود.

2array2(الزامی)
این پارامتر نشانگر آرایه ی دوم است که المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)
این پارامتر نیز یک آرایه ی دیگر است که با آرایه ی اول مقایسه می شود.

4key_compare_func(الزامی)
یک تابع بازفراخوان و اختصاصی کاربر که به عنوان آرگومان چهارم به تابع ارسال شده و مقایسه ی المان های دو یا سه آرایه با استفاده از آن صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید