آموزش کار با تابع array intersect ukey در PHP


آموزش کار با تابع array_intersect_ukey() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_intersect_ukey ( $array1, $array2 [, $array3..., callback $key_compare_func] );

شرح کاربرد تابع

تابع array_intersect_ukey() آرایه ی ورودی اول (array1) را با دو یا چند آرایه ی ورودی دیگر بر اساس کلید آن ها مقایسه کرده و مقادیری از آرایه ی اول که کلیدشان در دو آرایه ی دیگر تکرار شده را بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
این پارامتر آرایه ی اولی است که سایر پارامترهای تابع با آن مقایسه می شوند.

2array2(الزامی)
این آرایه در واقع پارامتر دومی است که المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(اختیاری)This is an array to be compared with the first array
این پارامتر اختیاری بوده و صرفا یک آرایه ی دیگری است که المان های عضو آن بر اساس کلید با المان های آرایه ی اول مقایسه می شوند.

4key_compare_func(الزامی)
تابع اختصاصی و تعریف شده توسط کاربر که به عنوان آرگومان چهارم به تابع ارسال شده و آرایه های ورودی بر اساس منطق آن با هم مقایسه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید