آموزش کار با تابع array key exists در PHP


آموزش کار با تابع array_key_exists() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

bool array_key_exists ( $key, $array );

شرح کاربرد تابع array_key_exists()

کلید مورد نظر (ارسال شده به عنوان پارامتر) را در آرایه جاری جستجو کرده و در صورت یافتن آن، مقدار TRUE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1key(الزامی)
این پارامتر، کلیدی در آرایه ی متناظر است که در آرایه ی مورد نظر جستجو می شود.

2array(الزامی)
آرایه ای که به عنوان پارامتر به تابع ارسال شده و کلید در آن جستجو می شود.

دیدگاهتان را بنویسید