آموزش کار با تابع array keys در PHP


آموزش کار با تابع array_keys() در PHP

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_keys ( $input [, $search_value [, $strict]] );

شرح کاربرد تابع array_keys()

کلیدهای یک آرایه ورودی را، خواه از نوع رشته و خواه عددی باشد، به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1input(الزامی)
آرایه ی ورودی که به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود را مشخص می نماید.

2search_value(الزامی)
مقدار مورد نظر که می خواهید به عنوان خروجی بازگردانده شود (در آرایه جستجو شود) را مشخص می کند. در خروجی تنها کلیدهای متناظر مقدار یا مقادیر مورد نظر بازگردانی می شود.

3strict
این پارامتر اختیاری بوده و همراه با پارامتر value بکار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید