آموزش کار با تابع array merge در PHP


آموزش کار با تابع array_merge()

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_merge ( array $array1 [, array $array2 [, array $array3...]] );

شرح کاربرد تابع array_merge()

المان های یک یا چند آرایه را باهم ادغام کرده، به طوری که مقادیر المان های آرایه ی دوم که با المان های آرایه ی اول هم کلید هستند جایگزین مقدار المان مورد نظر از آرایه ی اول می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
این پارامتر الزامی بوده و آرایه ی ورودی اول به تابع را مشخص می کند.

2array2(اختیاری)
آرایه ی ورودی دوم که المان های آن با المان های آرایه ی اول ادغام می شود را مشخص می کند.

3array3(اختیاری)
آرایه ی ورودی سوم را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید