آموزش کار با تابع array merge recursive در PHP


آموزش کار با تابع array_merge_recursive()

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array array_merge_recursive ( array $array1 [, array $array2...] )

شرح کاربرد تابع array_merge_recursive()

المان های دو یا چند آرایه را باهم ادغام کرده و در قالب آرایه ای واحد می گنجاند. تفاوت این تابع با array_merge() در این است که اگر کلید المان های دو آرایه با هم یکسان باشند، بجای بازنویسی آن ها، یک آرایه ی جدید با مقدار آن ایجاد می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه ی ورودی به تابع که قرار است عملیات مورد نظر بر روی آن اجرا شود را مشخص می نماید.

2array2(اختیاری)
آرایه ی ورودی دوم را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید