آموزش کار با تابع array pad در PHP


آموزش کار با تابع ()array_pad در PHP

در این بخش با کاربرد ()array_pad در PHP و نحوه تعیین سقف مقدار آشنا می شویم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_pad ( $array, $pad_size, $pad_value );

شرح کاربرد تابع ()array_pad در PHP

این تابع آرایه ی ورودی را بر اساس مقدار پارامتر دوم ($pad_size) تا سقف مقدار مشخص شده در پارامتر سوم ($pad_value) پر می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(الزامی)
آرایه ی ورودی را مشخص می کند.

2pad_size(پارامتر الزامی)
تعداد المان هایی موجود در آرایه نهایی که از تابع بازگردانده می شود.

3pad_value(Required)
مقدار المان های جدیدی که قرار است آرایه ی ورودی با آن ها پر شده و از تابع مورد نظر بازگردانی شود را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید