آموزش کار با تابع array pop در PHP


آموزش کار با تابع ()array_pop در PHP

حال با ()array_pop در PHP و سینتکس آن جهت حذف آخرین المان موجود در آرایه آشنا می شویم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_pop ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_pop در PHP

این تابع آخرین المان از آرایه (پارامتر $array) را حذف کرده و آن را در خروجی برمی گرداند. به عبارت دیگر آرایه ی ورودی را به اندازه ی یک المان کوتاه تر می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی پاس داده شده به تابع را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید