آموزش کار با تابع array product در PHP


آموزش کار با تابع ()array_product در PHP

حال با سینتکس ()array_product در PHP برای حاصل ضرب عدد صحیح و اعداد ممیزی کار می نماییم

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_product ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_product در PHP

کار اصلی ()array_product در PHP حاصلضرب مقادیر موجود در آرایه را محسابه کرده و به عنوان عدد صحیح (integer) و ممیز شناور (float) در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
یک متغیر از جنس آرایه که به تابع مزبور ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید