آموزش کار با تابع array rand در PHP


آموزش کار با تابع ()array_rand در PHP

حال با تابع ()array_rand در PHP و سینکس انتخاب چند المان تصادفی آشنا می شویم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_rand ( $input [, $num_req] );

شرح کاربرد تابع ()array_rand در PHP

تابع ()array_rand در PHP دو یا چند المان را به صورت تصادفی از آرایه انتخاب کرده و در خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که کلید المان های آن به صورت تصادفی انتخاب و استخراج می شوند.

2num_req(پارامتر اختیاری)
تعداد المان هایی که باید به صورت تصادفی انتخاب شوند را تعیین می نماید – اگر این پارامتر مقداردهی نشده باشد، به صورت پیش فرض بر 1 تنظیم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید