آموزش کار با تابع array reduce در PHP


آموزش کار با تابع ()array_reduce در PHP

تابع ()array_reduce در PHP مقادیری را صدا زده و مقدار آرایه را بر روی مقادیر می ریزد .حال با تابع ()array_rand در PHP و سینکس انتخاب چند المان تصادفی آشنا می شویم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_reduce ( $array, callback $function [, int $initial] );

شرح کاربرد تابع ()array_reduce در PHP

تابع ()array_reduce در PHP پارامتر دوم (تابع callback) را به صورت تکراری بر روی تمامی المان های آرایه ورودی (متغیر $array) اعمال کرده (صدا زده) تا اینکه طول آرایه به یک مقدار کاهش یابد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که المان های آن به پارامتر $function جهت پردازش ارسال می شود.

2function(پاراتر الزامی)
یک تابع بازفراخوان که بر روی تمامی المان های آرایه ی ورودی اجرا می شود.

3initial(پارامتر اختیاری)
اولین مقداری که بایستی به پارامتر $function فرستاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید