آموزش کار با تابع array reverse در PHP


آموزش کار با تابع ()array_reverse در PHP

حال با تابع ()array_reverse در PHP آرایه را معکوس می کنیم .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_reverse ( $array [, $preserve_keys]  );

شرح کاربرد تابع ()array_reverse در PHP

تابع ()array_reverse در PHP ترتیب تمامی المان های آرایه را معکوس می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که ترتیب المان های آن معکوس می شود.

2preserve_keys(پارامتر اختیاری)
این پارامتر تعیین می کند آیا ترتیب کلیدها نیز باید تغییر کند یا خیر. به صورت پیش فرض این پارامتر بر روی مقدار FALSE تنظیم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید