آموزش کار با تابع array shift در PHP


آموزش کار با تابع ()array_shift در PHP

با کمک تابع ()array_shift در PHP می توانید اولین المان را حذف نموده در خروجی نشان دهید .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_shift ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_shift در PHP

تابع ()array_shift در PHP اولین المان از سمت راست آرایه را حذف کرده و آن را در خروجی برمی گرداند. آرایه ی برگشتی به اندازه ی یک اندیس کوچکتر می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که اولین المان آن از سمت راست حذف می شود را مشخص می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید