آموزش کار با حلقه while loop در PHP


آموزش کار با حلقه های while loop در PHP :

حلقه while loop تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن، درست باشد، مجموعه دستورات بدنه خود را به صورت پشت سر هم تکرار می کند.
در بعضی مواقع می خواهید یک دستور یا دستورات خاصی، برای چندین بار به صورت پشت سر هم اجرا شوند. به جای این که یک کد یکسان را چندین بار در یک اسکریپت بنویسید، می توانید آن را یک بار در یک حلقه نوشته و سپس با مکانیزم های کنترلی پیش بینی شده، تعداد دفعات اجرای آن را مشخص کنید.
در زبان PHP، 4 نوع حلقه تکرار داریم که عبارتند از :

 • حلقه while : حلقه while، مجموعه دستورات خود را تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست باشد، اجرا می کند.
 • حلقه do… while : حلقه do…while ، یک بار دستورات تعیین شده برای آن را اجرا کرده و سپس تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست باشد، به اجرای کدها ادامه می دهد.
 • حلقه for : حلقه for، مجموعه دستورات بدنه خود را به تعداد تعیین شده، تکرار می کند.
 • حلقه foreach : حلقه foreach، معمولا برای کار با ساختار مجموعه ای مثل آرایه ها استفاده شده و مجموعه دستورات خود را به اعضای هر یک از اعضای آرایه، یک بار اجرا می کند.

آموزش کار با حلقه while loop در PHP :

حلقه while loop تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست باشد، مجموعه دستورات خود را اجرا می کند.
ساختار کلی نوشتن یک حلقه while به صورت زیر است :

         while (condition is true) {           code to be executed;         }              

مثال

در مثال عملی زیر، برنامه ابتدا مقدار متغیر $x را برابر 1 قرار می دهد. سپس تا زمانی که مقدار متغیر $x از 5 کمتر یا مساوی آن باشد، دستورات حلقه while پشت سر هم اجرا می شود. به وسیله دستور x++، هر بار که دستورات حلقه اجرا می شود، مقدار متغیر $x یک واحد افزایش می یابد :

           br<";              $x++;              }            ?>         

آموزش کار با حلقه do…while در PHP :

حلقه do..while ، همیشه یک بار دستورات بدنه خود را اجرا کرده و سپس شرط تعیین شده برای آن را بررسی می کند. تا زمانی که این شرط درست باشد، مجددا دستورات حلقه اجرا می شود.
ساختار دستوری نوشتن یک حلقه do…while به صورت زیر است :

           do {              code to be executed;            } while (condition is true);               

مثال

در کد مثال عملی زیر، ابتدا برنامه مقدار متغیر $x را برابر یک قرار می دهد سپس حلقه یک بار دستورات خود را بدون توجه به درستی یا عدم درستی شرط اجرا می کند و مقدار x را نیز یک واحد افزایش ی دهد. سپس شرط حلقه (این که $x از 5 کوچکتر یا مساوی آن است) چک شده و تا زمانی که شرط فوق درست باشد، اجرای دستورات ادامه می یابد :

 

 ";    $x++;   } while ($x <= 5); ?>       
نکته :

توجه داتشه باشید که شرط حلقه do…while در انتهای حلقه و پس از اجرای کامل دستورات آن چک می شود. بنابراین حتی اگر شرط حلقه do…while از ابتدا هم نادرست باشد، دستورات آن حداقل یک بار اجرا خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید