آموزش کار با ساختار شرطی if else در PHP


آموزش کار با ساختارهای شرطی if else در PHP :

از ساختارهای شرطی، برای انجام عملیات های متفاوت بر حسب شرایط مختلف، استفاده می شود. برای مثال اگر مثلا عدد a بزرگتر از 5 بود، یک مقدار در خروجی چاپ شده و در صورت کوچکتر بودن آن از 5، مقدار دیگری نمایش داده شود.
همانطور که گفتیم، شما می توانید از دستورات شرطی برای انجام کارهای خاصی، در صورت درست بودن یک مقدار یا عدم اجرای آن ها، استفاده کنید.
در زبان PHP دارای ساختارهای شرطی مختلفی هستیم که در لیست زیر معرفی شده اند :

 • ساختار شرطی if statement : این ساختار شرطی در صورتی که شرط دستور if درست باشد، کارهای تعیین شده برای آن را اجرا کرده و در غیر این صورت، کدی را اجرا نمی کند.
 • ساختار شرطی if … else statement : این ساختار شرطی در صورت درست بودن شرط دستور if یک سری دستورات و در صورت درست نبودن آن، دستورات بخش else را اجرا می کند.
 • ساختار if … else if … else statement : در این حالت می توان ساختارهای شرطی چندگانه تعریف کرده که در صورت درست بودن شرط هر یک از بخش ها، دستورات آن بخش را اجرا می کند.
 • ساختار شرطی switch : با استفاده از ساختار شرطی switch، می توان بر حسب مقادیر مختلف یک متغیر، دستورات خاصی را برای اجرا، تعیین کرد.

آموزش کار با ساختار شرطی if :

ساختار شرطی if، در صورت درست بودن شرط تعیین شده، دستورات بدنه if را اجرا می کند. ساختار کلی این دستور به شکل زیر است :

if ( شرط ) {    کدهایی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند  }       

در مثال عملی زیر، در صورتی که مقدار ساعت (HOUR) کمتر از 20 باشد، عبارت “Have a good day!” را در خروجی نمایش می دهد :

              

آموزش ساختار شرطی if … else statement :

این ساختار شرطی، در صورت درست بودن شرط دستور if، یک سری دستورات و در صورت درست نبودن شرط آن، دستورات بخش else را اجرا می کند. شکل کلی نوشتن یک ساختار شرطی if … else به صورت زیر است :

if ( شرط ) {     کدهایی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند     } else  {   کدهایی که در صورت درست نبودن شرط اجرا می شوند }            

مثال عملی : در کد مثال زیر، اگر مقدار ساعت (HOUR) کمتر از 20 باشد، برنامه عبارت “Have a good day!” و در غیر اینصورت عبارت “Have a good night” را در خروجی نشان می دهد :

              

آموزش ساختار شرطی if … else if … else statement :

در ساختار شرطی if … else if … else، کد های مختلف برای اجرا در بیش از 2 حالت مختلف تعیین می شود. برنامه از دستور if اول شروع به چک کردن شرط ها می کند، شرط هر if یا else if درست باشد، دستور آن بخش اجرا شده و مابقی بدون اجرا رها می شود. اما اگر شرط هیچ کدام از بخش های if یا else if تعیین شده، درست نبود، در نهایت دستور بخش else اجرا می شود.
ساختار کلی تعریف یک دستور شرطی if … else if … else به صورت زیر است :

if ( شرط 1) {     کدهایی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند     } elseif ( شرط 2 )   {   کدهایی که در صورت درست نبودن شرط 1 و درست بودن شرط 2 اجرا می شوند   }    else    {   کدهایی که در صورت درست هیچ یک از شرط های 1 و 2 اجرا می شوند    }                    

کد مثال عملی زیر، اگر ساعت کمتر از 10 باشد، عبارت “good morning” را در خروجی نمایش می دهد. اما اگر ساعت کمتر از 20 باشد، عبارت “good day” و در غیر این صورت عبارت “good night” را نشان خواهد داد :

              

آموزش کار با ساختار شرطی switch در PHP :

ساختار شرطی switch را به طور مفصل در درس بعدی آموزش خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید