آموزش کار با متن یا String در زبان PHP


آموزش کار با متن یا String در زبان PHP :

یک String، مجموعه ای پشت سر هم از کاراکترها مثل عبارت “Hello World!” است. در این درس به بررسی مهم ترین و پرکاربردترین توابع کار با متن ها یا string در PHP خواهیم پرداخت.

به دست آوردن طول یک رشته متن یا String :

تابع strlen() در PHP، طول یا به عبارت دیگر تعداد کاراکترهای موجود در یک متغیر رشته ای یا String را بر می گرداند.
کد زیر طول رشته “Hello World!” که برابر 12 است را بر می گرداند :

       

شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته متن یا String :

به وسیلع تابع str_word_count() در زبان PHP، می توانید تعداد کلمات موجود در یک متغیر متنی String شمرده و برگردانید. کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد که خروجی آن عدد 2 است :

       

برعکس کردن یک رشته متنی یا String در PHP :

تابع strrev() در زبان PHP، می تواند یک متغیر متنی یا String را برعکس کرده و در خروجی نمایش دهد. کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد.

       

خروجی کد مثال فوق مقدار !dlrow olleH خواهد بود.

آموزش جستجو برای یک کلمه خاص در یک رشته متنی String در PHP :

تابع Strpos()، به دنبال یک کلمه یا Text در یک متغیر متنی String می پردازد.
اگر مورد یکسانی با گزینه در حال جستجو، پیدا شود، برنامه شماره اولین کاراکتر کلمه را بر می گرداند. اگر هم کلمه مورد نظر در رشته ی متنی نباشد، مقدار FALSE بازگشت داده می شود.
به وسیله کد مثال زیر، به دنبال کلمه “World” در متغیر متنی “Hello World!” پرداخته ایم :

       

خروجی کد مثال فوق عدد 6 بوده که شماره اولین کاراکتر کلمه “World” در متن است.

نکته :

شماره اندیس اولین کاراکتر در یک متغیر متنی، 0 است نه یک.

دیدگاهتان را بنویسید