آموزش کار با مفسر Expat در PHP


آموزش کار با مفسر Expat XML در PHP :

مفسر درون ساخته XML Expat Parser، امکان خواندن و پردازش اطلاعات فایل های XML را در زبان PHP فراهم می کند.
همانطور که قبلا اشاره کردیم، XML Expat یک مفسر مبتنی بر رویداد یا event-based Parser است.
به قطعه کد XML زیر دقت کنید :

 <from>Jani</from>         

یک مفسر مبتنی بر رویداد، قطعه کد XML فوق را به صورت یک مجموعه سه تایی از رویدادهای متوالی، گزارش می کند. به صورت زیر :

 • المنت آغازین یا Start element که “form” است.
 • شروع کننده بخش CDATA که دارای مقدار “Jani” می باشد.
 • المنت پایان دهنده Close element که باز هم “form” است.

مفسر زبان XML نوع Expat یکی از توابع درون ساخته زبان PHP بوده و برای استفاده از آن نیاز به نصب افزونه با برنامه خاصی ندارید.

بررسی فایل XML مثال ها :

از فایل XML به نام “note.xml” با محتویات زیر در مثال های این درس استفاده شده است :

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <body>Don't forget me this weekend!</body> </note>         

مقداردهی اولیه XML Expat Parser در PHP :

در کد زیر، ما مفسر XML Expat Parser را مقداردهی اولیه کرده و تعدادی مدیریت کننده رویداد (handler) را برای چندین رویداد XML تعیین کرده ایم. در نهایت هم فایل XML را خوانده و پردازش کرده ایم :

 <?php // Initialize the XML parser $parser=xml_parser_create(); // Function to use at the start of an element function start($parser,$element_name,$element_attrs) {  switch($element_name) {   case "NOTE":   echo "-- Note --<br>";   break;   case "TO":   echo "To: ";   break;   case "FROM":   echo "From: ";   break;   case "HEADING":   echo "Heading: ";   break;   case "BODY":   echo "Message: ";  } } // Function to use at the end of an element function stop($parser,$element_name) {  echo "<br>"; } // Function to use when finding character data function char($parser,$data) {  echo $data; } // Specify element handler xml_set_element_handler($parser,"start","stop"); // Specify data handler xml_set_character_data_handler($parser,"char"); // Open XML file $fp=fopen("note.xml","r"); // Read data while ($data=fread($fp,4096)) {  xml_parse($parser,$data,feof($fp)) or   die (sprintf("XML Error: %s at line %d",   xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),  xml_get_current_line_number($parser))); } // Free the XML parser xml_parser_free($parser); ?>         

توضیح کد مثال فوق :

 1. با استفاده از تابع XML_Parser_Create()، مفسر برنامه را مقداردهی اولیه کرده و راه اندازی نموده ایم.
 2. در مرحله بعدی توابع مختلف را برای کار با مدیریت کننده های رویدادها یا event handlers تعیین نموده ایم.
 3. با استفاده از تابع xml_set_element_handler() تعیین کرده ایم کدام تابع در زمانی که مفسر XML وارد تگ های ابتدایی و انتهایی سند می شود، اجرا شوند.
 4. با استفاده از تابع xml_set_character_data_handler() تعیین کرده ایم کدام تابع در زمانی که مفسر XML وارد کاراکترهای داده ای می شود، اجرا شود.
 5. با استفاده از تابع XML_Parse() فایل “note.xml” را خوانده و پردازش کرده ایم.
 6. در موارد رخ دادن خطاها (errors)، تابع XML_error_string() را اضافه کرده ایم تا خطای XML روی داده را به خطایی قابل خواندن و متنی تبدیل کند.
 7. در پایان مثال هم، تابع XML_Parser-free() را برای رهاسازی حافظه ای که تابع XML_Parser_create() اشغال کرده است را فراخوانی کرده ایم.

مثال های عملی بیشتر مفسر XML Expat Parser :

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تابع های مفسر Expat Parser به بخش مرجع آموزش مفسر Expat Parser در سایت تحلیل داده بروید.

دیدگاهتان را بنویسید