آموزش array arsort در PHP


آموزش کار با تابع ()array_arsort در PHP

تابع ()array_arsort در PHP المان های آرایه ورودی را مرتب می نماید .

دستور استفاده از تابع ()array_arsort در PHP

arsort( $array [, $sort_flags] );

شرح کاربرد تابع ()array_arsort در PHP

تابع ()array_arsort در PHP المان های آرایه ی ورودی را طوری مرتب سازی می کند که اندیس های آرایه رابطه خود را با المان های متناظر حفظ کنند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که المان های آن توسط تابع مرتب سازی می شوند.

2sort_flags(پارامتر اختیاری)
پارامتر جاری نحوه ی مرتب سازی المان های آرایه را تعیین می کند. مقادیر ممکن:

  • SORT_REGULAR – Default – در مرتب سازی نوع داده ای المان ها و مقادیر آرایه را تغییر نمی دهد.
  • SORT_NUMERIC – المان های آرایه را به صورت عددی مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING – مقادیر و المان های آرایه را به صورت مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – مقادیر را بر اساس تنظیمات محلی، مانند مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید