آموزش array asort در PHP


آموزش کار با تابع ()array_asort در PHP

تابع ()array_asort در PHP یک آرایه را مرتب می کند به طوری که المان ها متناظر آن رابطه با اندیس خود در ارتباط باشد .تابع ()array_arsort در PHP المان های آرایه ورودی را مرتب می نماید .

دستور استفاده از تابع ()array_asort در PHP

asort( $array [, $sort_flags] );

شرح کاربرد تابع ()array_asort در PHP

تابع array_asort() یک آرایه را طوری مرتب سازی می کند که المان های آن رابطه ی خود را با اندیس متناظر حفظ کنند. از این تابع اغلب زمانی استفاده می شود که ترتیب قرار گیری المان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array
پارامتر الزامی که یک متغیر از جنس آرایه بوده و المان های آن توسط تابع جاری مرتب سازی می شود.

2sort_flags
یک پارامتر اختیاری که نحوه و در واقع نوع مرتب سازی المان های آرایه را مشخص می کند. مقادیر ممکن:

  • SORT_REGULAR − Default – در مرتب سازی المان های آرایه نوع داده ای را تغییر نمی دهد. مقادیر آرایه را همان طور که هستند پردازش می کند.
  • SORT_NUMERIC – المان های آرایه را مانند مقادیر عددی مرتب سازی می کنند.
  • SORT_STRING – مقادیر آرایه را مانند مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – مقادیر را با توجه به تنظیمات محلی، مانند مقادیر رشته ای مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید