آموزش array multisort در PHP


آموزش کار با تابع array_multisort() در PHP

در این مقال قصد داریم نحوه استفاده از تابع array_multisort() در PHP را به شما عزیزان آموزش دهیم

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_multisort(array1,sorting order,sorting type,array2...);

شرح کاربرد تابع array_multisort()

با استفاده از این تابع می توان چندین آرایه را همزمان مرتب سازی کرد و یا یک آرایه ی چندبعدی (تودرتو) را بر اساس یک یا چند بعد مرتب سازی نمود.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(الزامی)
آرایه ی ورودی اول را مشخص می کند.

2 Sort order(اختیاری)
ترتیب سازمان دهی و مرتب سازی المان های آرایه را مشخص می نماید. مقادیر ممکن:

  • SORT_ASC Default(A-Z) -المان های آرایه را به ترتیب صعودی مرتب سازی می کند.
  • (Z-A) – المان های آرایه ی مورد نیاز را به ترتیب نزولی مرتب سازی می کند.
3 Sorting type(پارامتر اختیاری)
نوعی که فعل مرتب سازی بر اساس آن انجام می شود را مشخص می نماید. مقادیر ممکن:

  • SORT_REGULAR Default – المان ها را به روش معمول مرتب کرده و سازمان دهی می کند.
  • SORT_NUMERIC – المان های آرایه را بر اساس عدد (مانند مقادیر عددی) مرتب سازی می کند.
  • SORT_STRING – المان های آرایه ی جاری را به عنوان مقادیر رشته ای (مانند مقادیر رشته ای) مرتب سازی می کند.
4array2(پارامتر اختیاری)
آرایه ی ورودی دوم که المان های آن مرتب سازی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید