آموزش array splice در PHP


آموزش کار با تابع ()array_splice در PHP

با استفاده ار تابع ()array_splice در PHP می توان از اندیس مورد نظر با افست مربوطه شروع به استخراج نمود .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_splice ( $input, $offset [,$length [,$replacement]] );

شرح کاربرد تابع ()array_splice در PHP

تابع ()array_splice در PHP از اندیس تعیین شده توسط پارامتر offset عملیات استخراج المان های مورد نظر را آغاز کرده و آن را به تعداد مشخص که توسط پارامتر length (تعداد المان هایی که باید حذف شوند) تعیین می شود ادامه می دهد. سپس المان های آرایه ی جایگزین یا همان پارامتر replacement را (چنانچه ارائه شده باشد) در جایگاه المان های استخراج شده از آرایه درج می کند. خروجی این تابع المان های استخراج شده از آرایه ی ورودی ($input) می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1input(پارامتر)
آرایه ی ورودی که المان ها از آن ها استخراج می شود.

2offset
اندیسی که استخراج از آن آغاز می شود را مشخص می نماید. برای مثال 0 می تواند آغاز برش و استخراج المان ها از آرایه باشد.

3length(پارامتر اختیاری)
تعداد المان هایی که از آرایه ی ورودی اصلی حذف شده و نیز طول آرایه ی خروجی را مشخص می کند.

4replacement(پارامتر اختیاری)
آرایه ای که المان های آن جایگزین المان های محذوف آرایه ی اصلی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید