آموزش array sum در PHP


آموزش کار با تابع ()array_sum در PHP

تابع ()array_sum در PHP می تواند مقادیر موجود در آرایه را جمع کرده و در قالب آرایه ای جدید نمایش دهد .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_sum ( $array );

شرح کاربرد تابع ()array_sum در PHP

تابع ()array_sum در PHP حاصل جمع مقادیر موجود در آرایه را محاسبه کرده و آن را در قالب آرایه ی جدید به صورت عدد صحیح یا ممیزشناور به عنوان خروجی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که حاصل جمع مقادیر المان های آن محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید