آموزش array udiff در PHP


آموزش کار با تابع ()array_udiff در PHP

تابع ()array_udiff در PHP المان های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه و به عنوان یک خروجی از آرایه بر می گرداند .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_udiff( $array1, $array2 [, $array3 ..., $data_compare_func] );

شرح کاربرد تابع ()array_udiff در PHP

با استفاده از تابع ()array_udiff در PHP بازفراخوان و اختصاصی کاربر (user-defined callback) المان های دو یا چند آرایه ی ورودی را با هم مقایسه کرده و در خروجی یک آرایه برمی گرداند. این خروجی شامل مقادیر المان هایی که در آرایه ی 1 موجود بوده ولی در آرایه های ورودی دیگر تکرار نمی شود می باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی اول که المان های آن با آرایه های ورودی بعدی مقایسه می شود.

2array2(پارامتر الزامی)
یک آرایه مشخص می کند که المان های آن با المان های آرایه ی اول مقایسه می شود.

3array3(پارامتر اختیای)
یک آرایه مشخص می کند که المان های آن با آرایه ی اول مقایسه می شود.

4data_compare_func(پارامتر الزامی)
اسم تابع اختصاصی کاربر که المان های چند آرایه ی ورودی را باهم مقایسه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید