آموزش array udiff assoc در PHP


آموزش کار با تابع ()array_udiff_assoc در PHP

تابع ()array_udiff_assoc در PHP المان های دو آرایه را با هم مقایسه می کند و در یک آرایه خالی می ریزد .

نحوه ی استفاده از تابع (syntax)

array_udiff_assoc ( $array1, $array2 [, $array3 ..., $data_compare_func] );

شرح کاربرد تابع ()array_udiff_assoc در PHP

تابع ()array_udiff_assoc در PHP دو یا چند آرایه که به عنوان پارامتر به تابع ارسال شده را به وسیله ی تابع بازفراخوان/callback (کاربر) بر اساس کلید و مقدار با یکدیگر مقایسه کرده و در خروجی یک آرایه دربردارنده ی تمامی المان های آرایه 1 در دو آرایه ی ورودی دیگر وجود ندارد را بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(پارامتر الزامی)
آرایه ی ورودی که المان های آن با دو یا چند پارامتر دیگر مقایسه می شوند.

2array2(پارامتر الزامی)
آرایه ای که المان های آن با المان های دیگر مقایسه می شود.

3array3(پارامتر اختیاری)
آرایه ای که المان های آن با المان های آرایه ی اول مقایسه می شود.

4data_compare_func*( پارامتر الزامی)
اسم تابع اختصاصی کاربر که عملیات مقایسه ی مقادیر دو یا چند آرایه را انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید