آموزش array uintersect در PHP


آموزش کار با تابع ()array_uintersect در PHP

تابع ()array_uintersect در PHP در برانده تمامی المان هایی است که در تمامی آرایه ها تکرار شده است .

دستور استفاده از تابع ()array_uintersect در PHP

array_uintersect ( $array1, $array2 [, $array3 ..., $data_compare_func] );

شرح کاربرد تابع ()array_uintersect در PHP

تابع ()array_uintersect در PHP یک آرایه دربردارنده ی تمامی المان های آرایه 1 که در سایر پارامترهای ورودی تکرار می شوند را در خروجی برمی گرداند. لازم به ذکر است که عناصر پارامترهای ورودی به وسیله ی یک تابع callback که به صورت اختصاصی پیاده سازی شده است، با هم مقایسه می شوند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1
این پارامتر الزامی بوده و بیانگر یک آرایه است که عناصر عضو آن با سایر پارامترهای ورودی تابع مطابقت داده یا مقایسه می شود.

2array2
پارامتر الزامی از جنس آرایه که المان های آن با عناصر آرایه ی ورودی 1 مقایسه می شود.

3array3
پارامتر اختیاری از جنس آرایه که با آرایه ی 1 مقایسه می شود.

4data_compare_func
پارامتر الزامی – یک تابع callback که به صورت اختصاصی پیاده سازی شده و المان های آرایه 1 را با چند آرایه ی بعدی مقایسه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید