آموزش array uintersect uassoc در PHP


آموزش کار با تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP

تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP سه آرایه زا به عنوان آرگومان گرفته و بعد از مقایسه المان های این سه آرایه با فراخوانی باز می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP

array_uintersect_assoc( $array1, $array2 [, $array3 ..., $func1], $func2 );

شرح کاربرد تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP

تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP سه آرایه به عنوان آرگومان گرفته و پس از مقایسه ی المان های این سه آرایه به وسیله توابع کاربر ($func1 و $func2) در خروجی مقادیر آرایه ی 1 ($array1) که در دو پارامتر دیگر نیز یافت می شود را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array1(پارامتر الزامی)
یک پارامتر از جنس آرایه که المان های آن با دو یا چند آرایه ی دیگر مقایسه می شود.

2array2(پارامتر الزامی)
پارامتری از جنس آرایه که المان های آن با عناصر آرایه ی 1 مورد مقایسه قرار می گیرد.

3array3(پارامتر اختیاری)
پارامتر اختیاری از جنس آرایه که المان های آن با المان های آرایه ی 1 مقایسه می شود.

4func1(پارامتر الزامی)
اسم تابع 1 با پیاده سازی اختصاصی که کلید المان های آرایه 1 را با دو آرایه ی دیگر مقایسه می کند.

5func2(پارامتر الزامی)
اسم تابع 2 کاربر با پیاده سازی اختصاصی که مقادیر المان های آرایه ی 1 را با دو آرایه ی دیگر مقایسه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید